Algemene Voorwaarden Tekst

Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, en alle met ons gesloten overeenkomsten. Voorzover deze voorwaarden strijdig zijn met schriftelijke voorwaarden van de opdrachtnemer, hebben deze voorwaarden voorrang, behouden in die gevallen de voorwaarden van de opdrachtgever door ons zijn geaccepteerd.

Offertes en Aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen, alsook gegevens in folders en prijscouranten zijn vrijblijvend behoudens in het geval dat wij zulks in onze offerte uitdrukkelijk anders hebben vermeld.

Overeenkomsten
Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons wordt geaccepteerd. Acceptatie kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden indien niet binnen 8 dagen na ontvangst van een order door ons, aan koper c.q. opdrachtgever is medegedeeld dat een order niet geaccepteerd is. Wijzigingen en/of annuleringen van gesloten overeenkomsten gelden slechts, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

 Prijzen
Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden onze prijzen vanaf ons bedrijf. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de kosten van transport, verzekering e.d. niet in onze prijzen inbegrepen. Het intreden van een prijsverhoging na tot stand komen van de met ons gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld door verhoging van invoerrechten, belastingen, wijziging in de valuta, prijsverhoging grondstoffen e.d.) worden aan de opdrachtgever doorberekend. Opdrachtgever heeft echter het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10 % zonder recht op een schadevergoeding de overeenkomst te annuleren.

Betalingen
Voorzover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Iedere compensatie met betrekking op onze vordering is uitgesloten. Een betaling wordt geacht te zijn geschied op het moment dat deze door ons is ontvangen. Bij te late betaling is koper c.q. opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 % per maand, vanaf 14 dagen na factuurdatum. Alle kosten, waaronder de buitengerechtelijke kosten en de kosten van rechtskundige bijstand, de kosten van wissels, wisselsprotesten, kwitanties etc. veroorzaakt door of samenhangend met de te late betaling, komen voor rekening van de koper c.q. opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % zulks met een minimum van € 45,38. Ingeval van te late betaling zijn wij gerechtigd de levering van andere diensten op te schorten c.q. iedere met koper c.q. de opdrachtgever gesloten overeenkomst, danwel gedeelten daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, en van de volledige schadevergoeding te vorderen. Voor bedragen beneden € 113,45 worden € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door geleverde diensten, of door verstrekte adviezen en/of toelichtingen, danwel enige schade door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij een en ander geval is van onze opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid. 

Reclames
Reclames betreffende de kwaliteit en/of gebreken met betrekking tot de door ons geleverde diensten, dienen uitsluitend schriftelijk binnen 5 dagen na beëindiging der werkzaamheden bij ons te worden gemeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt alle aanspraak jegens ons.

Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten in het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Breda. Behoort het geschil tot de competentie van de kantonrechter, dan is de kantonrechter van het kanton waarin koper woonachtig/gevestigd is.

Groeneveld Riooltechniek B.V. logo
Groeneveld Riooltechniek B.V.

Wilt u meer informatie, of een offerte aanvragen?

Vul dan onderstaand formulier in, wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

Wat doen wij met uw gegevens - bekijk onze privacyverklaring
Bij calamiteiten
Wacht niet langer, bel direct naar
24/7 bereikbaar

Profiteer van onze calamiteitenservice, 24 uur per dag / 7 dagen per week.
Groeneveld Riooltechniek en Industriele Reiniging staan voor u klaar.

vca-logo-transparant
ISO-9001
erkend-leerbedrijf-opgrijs